IA Coated Paper 90 g. (waterproof)
กระดาษเคลือบน้ำยาพิเศษ 90 แกรม (กันน้ำ)

Codes Size หน่วย
 IAC5309024  24" (61cm.x45m.)  ม้วน
 IAC5309036  36" (91.4cm.x45m.)  ม้วน
 IAC5309042  42" (106cm.x30m.)  ม้วน
 IAC5309044  44" (112cm.x30m.)  ม้วน
 IAC5309050  50" (127cm.x30m.)  ม้วน

IA Coated Paper 120 g. (waterproof)
กระดาษเคลือบน้ำยาพิเศษ 120 แกรม (กันน้ำ)

Codes Size หน่วย
 IAC5312017  17" (43.18cm.x40m.)  ม้วน
 IAC5312024  24" (61cm.x40m.)  ม้วน
 IAC5312036  36" (91.4cm.x40m.)  ม้วน
 IAC5312042  42" (106cm.x30m.)  ม้วน
 IAC5312044  44" (112cm.x30m.)  ม้วน
 IAC5312050  50" (127cm.x30m.)  ม้วน

IA Coated Paper 200 g. (waterproof)
กระดาษเคลือบน้ำยาพิเศษ 200 แกรม (กันน้ำ)

Codes Size หน่วย
 IAC5320017  17" (43.18cm.x20m.)  ม้วน
 IAC5320024  24" (61cm.x20m.)  ม้วน
 IAC5320036  36" (91.4cm.x20m.)  ม้วน
 IAC5320042  42" (106cm.x20m.)  ม้วน
 IAC5320044  44" (112cm.x20m.)  ม้วน
 IAC5320050  50" (127cm.x20m.)  ม้วน

IA Glossy Photo 200g. (waterproof)
กระดาษเคลือบเงาโฟโต้ 200 แกรม (กันน้ำ)

Codes Size หน่วย
 IAG5320017  17" (43.18cm.x20m.)  ม้วน
 IAG5320024  24" (61cm.x20m.)  ม้วน
 IAG5320036  36" (91.4cm.x20m.)  ม้วน
 IAG5320042  42" (106cm.x30m.)  ม้วน
 IAG5320044  44" (112cm.x20m.)  ม้วน
 IAG5320050  50" (127cm.x20m.)  ม้วน

IA Semi- Glossy Photo  200g.  (waterproof)
กระดาษเคลือบเงาโฟโต้กึ่งมันกึ่งด้าน 200 แกรม (กันน้ำ)

Codes Size หน่วย
 IAGPL20017  17" (43.18cm.x20m.)  ม้วน
 IAGPL20024  24" (61cm.x20m.)  ม้วน
 IAGPL20036  36" (91.4cm.x20m.)  ม้วน
 IAGPL20042  42" (106cm.x30m.)  ม้วน
 IAGP520044  44" (112cm.x20m.)  ม้วน
 IAGPL20050  50" (127cm.x20m.)  ม้วน

IA Glossy Photo 270g. (waterproof)
กระดาษเคลือบเงาโฟโต้ 270 แกรม (กันน้ำ)

Codes Size หน่วย
 IAGP527017  17" (43.18cm.x20m.)  ม้วน
 IAGP527024  24" (61cm.x20m.)  ม้วน
 IAGP527036  36" (91.4cm.x20m.)  ม้วน
 IAGP527042  42" (106cm.x30m.)  ม้วน
 IAGP527044  44" (112cm.x20m.)  ม้วน
 IAGP527050  50" (127cm.x20m.)  ม้วน

IA Semi-Glossy Photo  270g. (waterproof)
กระดาษเคลือบเงาโฟโต้กึ่งมันกึ่งด้าน 270 แกรม (กันน้ำ)

Codes Size หน่วย
 IAGPL27017  17" (43.18cm.x20m.)  ม้วน
 IAGPL27024  24" (61cm.x20m.)  ม้วน
 IAGPL27036  36" (91.4cm.x20m.)  ม้วน
 IAGPL27042  42" (106cm.x30m.)  ม้วน
 IAGPL27044  44" (112cm.x20m.)  ม้วน
 IAGPL27050  50" (127cm.x20m.)  ม้วน

IA Satin Semi-Glossy Photo  270g. (waterproof)
กระดาษโฟโต้กึ่งมันกึ่งด้านมุก 270 แกรม (กันน้ำ)

Codes Size หน่วย
 IASGPL27024  24" (61cm.x20m.)  ม้วน
 IASGPL27036  36" (91.4cm.x20m.)  ม้วน
 IASGPL27042  42" (106cm.x30m.)  ม้วน